Overdenkingen

De koers van het leven

Hebreeën 12:2&3 Laten we daarbij de blik gericht houden op ​Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het ​kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. Laat tot u doordringen hoe hij standhield toen de zondaars zich zo tegen hem verzetten, opdat u niet de moed verliest en het opgeeft.

Alles op rolletjes en hebben we de juiste koers te pakken. Alle dingen lukken en we zitten lekker in ons vel. We streven erna om dit zo te houden, dit willen we niet meer kwijt. Het loopt lekker in je gezin, op je werk, met je studie gaat lekker en je relatie met Jezus gaat goed. Je maakt bewust tijd voor Hem vrij en zoekt Hem in je dagelijks leven steeds weer op.

En zo ineens komen er links en rechts kleine afleidingen. De een kunnen we makkelijk weerstaan en van de andere denken we `ach, zo erg is dat niet´ en we drijven langzaam af van de juiste koers.

Het kunnen blijvende kleine triggers zijn of grote dingen die onze focus langzaam van Jezus afkrijgen. We houden nog net zoveel van Jezus, hebben Hem nog net zoveel nodig in ons leven, alleen wordt het alles van Hem verwachten uit Zijn liefde en genade voor ons dan snel een gewoonte: God zorgt toch wel, Hij vergeeft toch wel. We gaan leven vanuit ons verstand in plaats vanuit ons hart naar Jezus.

De zomer staat voor de deur een periode van rust, vakantie, terrasjes, dagjes weg, lekker naar het strand, vrije tijd, een super tijd! Kom tot rust en zoek je rust in Jezus en blijf waakzaam, hou je koers vast! En stel deze zo nodig bij, want ook deze zomer staan de zegeningen van God al voor je klaar.

Psalm 32:8 ‘Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan.
Ik geef raad, op jou rust mijn oog.

Gods zegen,
Hoopvolleven

Advertenties
Overdenkingen

In Jezus heb je eeuwig leven (deel 3)

We lopen vandaag door de verzen 6-11 uit Johannes 10

6 Toen ​Jezus​ hun deze ​gelijkenis​ vertelde, begrepen ze niet wat hij tegen hen zei.
7 Jezus​ zei nog eens: ‘Ik verzeker u: ik ben de deur voor de schapen.
8 Allen die vóór mij zijn gekomen, zijn ​dieven​ en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd.
9 Ik ben de deur. Wie door mij naar binnen gaat, zal gered worden; hij zal naar binnen gaan en naar buiten gaan en weidegrond vinden.
10 De ​dief​ komt alleen om te stelen, te doden en te vernietigen. Ik ben gekomen om te zorgen dat zij leven hebben, leven in overvloed.
11 Ik ben de goede ​herder. De goede ​herder​ geeft zijn leven voor zijn schapen.

De volgelingen van Jezus (ook wel discipelen genoemd) begrepen de eerste keer niet helemaal wat Jezus nu precies bedoelde. Wij hebben in deze tijd het voorrecht dat we de hele Bijbel kennen. Wij kunnen de hele geschiedenis hiervan nu in 1 keer lezen. Wij weten ook dat de volgelingen van Jezus toen nog gingen meemaken dat Jezus zou sterven voor ons aan het kruis en weer zou op staan uit de dood. Jezus bereidt hen voor op wat komen gaat. Zo doet Jezus dit ook met ons leven. Hij heeft een plan (een weg) met jou en mijn leven en Hij zal deze stap voor stap aan ons tonen en ons bij elke stap de juiste weg laten zien. Jezus heeft ons eeuwig leven belooft! Wat God de Vader al vertelde in het Oude Testament. Dat is een zekerheid dat als je kiest voor een leven met Jezus je weg zal leiden tot in eeuwigheid, tot in de hemel, daar waar je Jezus zelf zal ontmoeten.

Jezus heeft het hier over zijn kruisdood en opstanding en dat als je in Hem gelooft jij Zijn kind zal zijn, omdat de weg vrij is gemaakt. In het volgende Bijbelgedeelte lezen we hierover:

1 Petrus 1:18-25
18-19 Vroeger was jullie leven zinloos. Want net als jullie voorouders vereerden jullie goden die niet bestaan. God heeft jullie daarvan bevrijd. Hij betaalde daar een hoge prijs voor, die meer waard was dan zilver of goud. Want Hij liet Zijn onschuldige Zoon sterven aan het kruis. Christus stierf voor jullie, net als een lam dat geofferd wordt. 20 Al voordat God de wereld maakte, had Hij ​Christus​ daarvoor uitgekozen. En nu, aan het einde van de tijd, heeft Hij Hem gestuurd om jullie te redden.
21 Door Hem geloven jullie in God. God heeft ​Christus​ laten opstaan uit de dood en Hem Zijn hemelse macht gegeven. Jullie leven in het volle vertrouwen dat God met jullie hetzelfde zal doen als met ​Christus.

Gods woorden blijven altijd bestaan
22 Jullie geloven nu in de waarheid. Daardoor leiden jullie een ​heilig​ leven, en houden jullie van elkaar als broers en zussen. Ga daarmee door, en houd van elkaar met heel je ​hart.
23 Als christen ben je opnieuw geboren. Niet op de gewone manier, uit een vader en een moeder. Maar op een hemelse manier, uit God. Want jullie hebben naar God geluisterd. Zijn woorden verliezen nooit hun kracht en blijven altijd bestaan.
24 Zo staat het ook in de ​heilige​ boeken: «Mensen zijn zo zwak als bloemen in het gras. Gras verdroogt, bloemen gaan dood, en mensen zullen sterven.
25 Maar de woorden van de ​Heer​ blijven eeuwig bestaan.» Die woorden zijn het goede nieuws dat aan jullie verteld is.

We noemen (vers 23) opnieuw geboren worden ook wel “bekeren”. Wat betekent je afkeren van je huidige levensstijl en je omkeren naar Jezus door je verkeerde dingen/verkeerde keuzes in je leven te belijden (hiervoor sorry zeggen/vergeving vragen). Jezus neemt dit dan helemaal weg dat lezen we hierboven, hiervoor is Hij gestorven en weer opgestaan!  En als je hart rein (vrij is van zonde) kan je Zijn kind worden (geestelijk kind) je bent dan voor altijd verbonden met Jezus!
Je bent dan samen met Jezus en daardoor ontvang je het eeuwige leven en mag je zeker weten dat als jij kiest met heel je hart en verstand om te willen leven voor Jezus dat jou zonden vergeven zijn en je leven hebt ontvangen tot in alle eeuwigheid!

Johannes 14:6-7
6 ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven,’ antwoordde ​Jezus. ‘Iemand kan alleen naar de Vader gaan via mij.

Wil je dit leven van altijd Hoop, Vrede, Liefde, Vreugde en Eeuwig leven door alles heen wat je ook mee maakt in je leven? Bid dan het volgende gebed:

Lieve God en Vader,
Ik wil vandaag met mijn leven bij U komen.
Ik wil vergeving vragen voor mijn zonden.
Alle zonden die ik, in mijn leven zonder U, heb begaan.
Ik zie in dat ik het offer van de Here Jezus Christus nodig heb voor mijn vergeving.
Here Jezus, ik wil U aannemen als mijn persoonlijke Redder en Verlosser.
Dank U dat U ook voor mijn zonden stierf aan het kruis.
Ik wil mijn hart voor U openen.
Wilt U door Uw Heilige Geest in mijn hart komen wonen en mij vernieuwen van binnenuit.
Leer mij om U te volgen en te gehoorzamen.
Leer mij Uw woord te lezen en te begrijpen.
Dank U dat ik op grond van Uw woord mag weten kracht ontvangen te hebben om een kind van God te worden.
Ik leg mijn leven van nu af aan in Uw hand.
Amen.

Gefeliciteerd met jou keus voor God!

Lucas 15:10 Zo ook, zeg ik u, zal er bij de engelen​ van God blijdschap zijn over één zondaar die tot inkeer komt.’

Ga opzoek naar mensen die je nog meer over Jezus kunnen vertellen, bezoek een kerk of een Bijbelstudie.

 Heb je na aanleiding hiervan vragen of wil je verder praten neem dan rustig contact op door een reactie achter te laten of door een e-mail te sturen naar: hoopvolleven88@gmail.com

Gods zegen,\
Mienke (Hoopvolleven)

Overdenkingen

In Jezus heb je eeuwig leven (deel 2)

Johannes 14:6-7
6 ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven,’ antwoordde ​Jezus. ‘Iemand kan alleen naar de Vader gaan via mij.
7 Als je mij kent, zul je ook mijn Vader kennen.
Van nu af aan ken je hem; je hebt hem gezien.’ 

We gaan verder met de uitleg over Johannes 10:1-11
We lopen nu door vers 2-5 heen.

2 Maar wie door de deur naar binnen gaat, is de Herder van de schapen.
3 De man die bij de ingang de wacht houdt, doet de deur voor hem open: de schapen luisteren naar de stem van de Herder, Hij roept de schapen die van Hem zijn bij hun naam en leidt ze naar buiten.
4 En als Hij ze allemaal naar buiten heeft gebracht, loopt Hij voor ze uit en zij volgen Hem, want zij kennen Zijn stem.
5 Een vreemde zullen ze niet volgen, voor hem lopen ze weg, want de stem van vreemden kennen ze niet.’

Hierover een heldere uitleg in Hebreeën 13:20-21
ik bid dat de God van de vrede jullie al het goede zal geven. Dan kunnen jullie leven zoals Hij het wil. Hij heeft onze Heer Jezus Christus teruggebracht uit de dood. Dankzij het bloed van Jezus geldt nu Gods nieuwe afspraak met de mensen. Jezus zorgt voor Zijn volk zoals een herder voor zijn schapen zorgt. Ik bid dat God ervoor zal zorgen dat we Zijn wil doen, en dat Jezus Christus ons daarbij zal helpen. Alle eer aan God, voor altijd en eeuwig! Amen.

Deze herder is Jezus, Hij is voor ons door de deur van de dood gegaan om onze Herder te kunnen Zijn, Jezus heeft de dood overwonnen. Nu is de weg voor ons vrij. Onze zonden zijn vergeven en de weg naar de hemel, het eeuwige leven, is open!

Als je kiest voor een leven met Jezus dan zal je Zijn stem ook gaan herkennen en weten wanneer Hij je roept om iets te doen, of wanneer Hij tot je spreek om je iets duidelijk te maken of te bemoedigen. Dan zullen je vragen beantwoord worden en je de weg in moeilijke periodes gewezen worden. Ken Zijn stem, kies voor Jezus. Dan zal je ook onderscheidt kunnen maken tussen Zijn liefdevolle stem en de stem van de duivel, die probeert angst en onrust te zaaien, hij wil dat je bang bent en geen zekerheid en hoop kent in het leven. Kijk maar wat er in 1 Petrus 5:8 over de duivel staat: (dit is slechts 1 voorbeeld over dat hij je kapot wil maken) Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi.

Heb je na aanleiding hiervan vragen of wil je verder praten neem dan rustig contact op door een reactie achter te laten of door een e-mail te sturen naar: hoopvolleven88@gmail.com

Gods zegen,
Mienke (Hoopvolleven)

 

Overdenkingen

In Jezus heb je eeuwig leven (Deel 1)

In Johannes 14:1-7 lezen we het volgende:

1‘Wees niet ongerust. Geloof in God en geloof in mij.
2 Er kunnen veel mensen wonen in het huis van mijn Vader. Als dat niet zo was, zou ik het jullie gezegd hebben. Ik ga nu weg om een plaats voor jullie in orde te maken,
3 en daarna kom ik terug om jullie te halen. Dan zullen ook jullie zijn waar ik ben.
4 En jullie weten de weg naar de plaats waar ik heenga.’
5 ‘Heer, we weten niet waar u naartoe gaat,’ zei ​Tomas, ‘hoe kunnen we dan de weg daarheen weten?’
6 ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven,’ antwoordde ​Jezus. ‘Iemand kan alleen naar de Vader gaan via mij.
7 Als je mij kent, zul je ook mijn Vader kennen.
Van nu af aan ken je hem; je hebt hem gezien.’

Jezus maakt hier duidelijk dat de weg naar het eeuwige leven (onzichtbaar maar) zeker is. De hemel is net zo zeker als je vertrouwen in Jezus. Jezus heeft door Zijn kruisdood en opstanding deze weg voor jou vrijgemaakt naar het eeuwige leven. De enige hobbel die nog genomen moet worden is jou bereidheid om te geloven.

Laten we kijken naar wat Jezus hier nog meer over zegt in Johannes 10:1-11. Ik zal deze verzen opdelen in een aantal dagen, want anders wordt het heel lang. Het zal verdeeld worden over 3 dagen.

Johannes 10 vers 1
1 ‘Ik verzeker u: wie niet door de deur de ​schaapskooi​ binnengaat maar op een andere plaats naar binnen klimt, is een ​dief​ en een rover.

’s Nachts werden schapen vaak in een schaapskooi gebracht als bescherming tegen dieven, slecht weer of wilde dieren. De schaapskooien waren kloven, schuren of takken. De herder sliep vaak in de kooi om zijn schapen te beschermen. Net zoals een herder voor zijn schapen zorgt, zorgt Jezus (de Goede Herder) voor Zijn kudde, de mensen die Hem volgen. De profeet Ezechiël noemde hem in zijn profetie over de komst van de Messias, een herder. We lezen dit in Ezechiël 34.

Ezechiël 34:22-25
22 Ik zal mijn schapen redden. Ze zullen niet langer worden weg geroofd. Ik zal rechtspreken over alle schapen.
23 Ik zal één ​herder​ over hen aanstellen, een ​koning​ zoals mijn dienaar ​David. Hij zal hun ​herder​ zijn en hen leiden.
24 Hij zal hun ​koning​ zijn en ik zal hun God zijn. Dat heb ik, de Heer, besloten.
25 Ik sluit met hen een ​verbond​ dat hun de ​vrede​ verzekert. Ik zal het land verlossen van wilde dieren. Veilig kunnen zij wonen in de steppen en ongestoord slapen in de bossen.

Hier belooft God dat Jezus zal komen om ons te bevrijden. Er zal recht worden gesproken en God belooft ons een verbond dat ons vrede verzekert. Deze Goede Herder is Jezus Christus Gods Zoon, zoals we net al hebben gelezen in Johannes 14, Johannes 10 en Ezechiël 34.

Morgen meer! God doet wat Hij belooft.

Heb je na aanleiding hiervan vragen of wil je verder praten neem dan rustig contact op door een reactie achter te laten of door een e-mail te sturen naar: hoopvolleven88@gmail.com

Gods zegen,
Mienke (Hoopvolleven)

 

Overdenkingen

Er is goed nieuws!

Zit je gevangen in jezelf? Er is goed nieuws!
Ben je depressief? Er is goed nieuws!
Heb je intens verdriet? Er is goed nieuws!
Ben je gebroken? Er is goed nieuws!
Ben je ziek? Er is goed nieuws!
Heb je werk nodig? Er is goed nieuws!
Weet je het niet meer? Er is goed nieuws!
Heb je spijt van je fouten? Er is goed nieuws!
Schaam je je voor je verleden? Er is goed nieuws!
Wil je opnieuw beginnen? Er is goed nieuws!
Ben je weggelopen? Er is goed nieuws!
Heb je het gevoel dat je faalt? Er is goed nieuws!
Heb je twijfels? Er is goed nieuws!
Vind je niet in religie? Er is goed nieuws!
Ben je vermoeid? Er is goed nieuws!
Heb je rust nodig? Er is goed nieuws!
Voel je je niet geliefd? Er is goed nieuws!

Wil je vrij zijn van alle kettingen waarmee deze wereld en de satan je wil binden? ER IS GOED NIEUWS!!!

Jezus is gekomen om jou te zoeken en jou te redden! Zijn bloed maakt je vrij van al je fouten en tekortkomingen. Jezus is de Redder van jouw geest, ziel en lichaam! In Jezus vind je het leven. In Jezus is echte vrijheid. In Jezus is vergeving. In Jezus is volmaakte liefde. In Jezus vind je Zijn genade voor jou! In Jezus zie je Zijn liefde voor jou!

Kies voor Jezus. En vraag voor de vergeving van je zonden en ze zullen vergeven zijn. Je leven zal compleet veranderd worden. Overvloedig door Zijn genade.

Je bestemming voor je leven ligt hier voor je klaar, omarm je het? Jezus is de weg de waarheid en het leven. Jezus redt! Hij wil ons vrijmaken! Dan zijn wij voor altijd vrij van onze zonden! Dan krijgen wij eeuwig leven! Genade zo oneindig groot! Dit is het fijnste geluid wat ik ooit heb gehoord en ooit zal horen. Neem Zijn genade vandaag nog aan en kies voor Jezus. Hij heeft je lief.

Johannes 14:6 Jezus​ zei: ‘Ik ben de weg. Bij mij is de waarheid, en bij mij is het leven. Je kunt alleen bij de Vader komen als je in mij gelooft. 

Overdenkingen

Psalm 18:2&3

Psalm 18:2 Hij zei: Ik heb U lief, Heer, mijn sterkte, 3 Heer, mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder, God, mijn steenrots, bij U kan ik schuilen, mijn ​schild, kracht die mij redt, mijn burcht.

Psalm 18 is een danklied voor God. De tekst van dit danklied is in een andere versie ook te lezen in 2 Samuël 22.

Ik wil deze twee versen met je doorlopen.
Het is zo prachtig, krachtig en waarheid wat hier allemaal staat!

Een rots is het beeld van bescherming, zekerheid en vertrouwen. Dit zie je onder andere terug in Psalm 19:15 Laten de woorden van mijn mond U behagen, de overpeinzingen van mijn hart​ U bekoren, Heer, mijn rots, mijn bevrijder. En onder andere in Psalm 71:3 Wees de rots waarop ik kan wonen, waar ik altijd heen kan gaan. U hebt mijn redding bevolen, mijn rots en mijn burcht, dat bent U.

Dat God onze vesting wil zijn lezen we al in wat Hij zegt tegen Abram in Genesis. Genesis 15:1 Enige tijd later richtte de Heer zich tot Abram​ in een ​visioen: ‘Wees niet bang, ​Abram: ikzelf zal jou als een ​schild​ beschermen. Je loon zal vorstelijk zijn.’ Wat een belofte!

Bevrijding betekent: Vrij maken of vrij worden. Jezus is onze bevrijding in dit leven en in het eeuwige leven hierna! Johannes 3:16&17 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen maar om de wereld door Hem te redden.

Een steenrots is het beeld voor de stevige, zekere, onwrikbare, betrouwbare schuilplaats waarop je kan rekenen bij gevaar. Zo zien we ook in Deuteronomium 32:4 Hij is een rots, Hij staat voor recht; alles wat Hij doet is volmaakt. Trouw is God, rechtvaardig​ en zuiver, in Hem is geen spoor van kwaad.

Bij God kunnen wij altijd schuilen, ook al kunnen we nu niet letterlijk achter Hem gaan, toch kunnen we altijd bij God schuilen. Zoals we in een paar overdenkingen hebben gelezen: Er is kracht in de Naam van Jezus! En ook bescherming! Roep met je hart uit naar de Heer en dan zul je veilig zijn. “Jezus bescherm mij” “Jezus red mij” “Jezus help mij” en Gods bescherming is om je heen. 

In Psalm 3:4 staat: U, Heer, bent een schild​ om mij heen, U bent mijn ​eer, U houdt mij staande. Dit is wat een schild doet. Gods schild is volmaakt en zal nooit van je wijken.

Kracht die mij redt. Hier een praktisch voorbeeld van hoe God onze kracht kan zijn uit Handelingen. Handelingen 6:8 Stefanus verrichtte dankzij Gods genade en kracht grote wonderen en tekenen onder het volk.

Burcht is een versterkt kasteel of een verdedigbaar bouwwerk. Psalm 48 is een lied een psalm van de Korachieten. De Korachieten zijn nakomelingen van Korach, uit de stam van Levi. In Psalm 48:4 staat: in haar vesting weet men: God is onze burcht. Laat God ook jou verdedigbaar bouwwerk zijn.

Overdenkingen

Onze liefdevolle Vader!

Psalm 103
1 Prijs de Heer, mijn ziel, prijs, mijn ​hart, Zijn ​heilige​ naam.
2 Prijs de Heer, mijn ziel, vergeet niet één van Zijn weldaden.
3 Hij ​vergeeft​ u alle schuld, Hij geneest al uw kwalen,
4 Hij redt uw leven van het ​graf, Hij kroont u met trouw en ​liefde,
5 Hij overlaadt u met schoonheid en geluk, uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar. 6 De Heer doet wat ​rechtvaardig​ is, Hij verschaft recht aan de verdrukten. 7 Hij maakte aan ​Mozes​ Zijn wegen bekend, aan het volk van Israël Zijn grootse daden. 8 Liefdevol en ​genadig​ is de Heer, Hij blijft geduldig en groot is Zijn trouw. 9 Niet eindeloos blijft Hij twisten, niet eeuwig duurt Zijn toorn. 10 Hij straft ons niet naar onze ​zonden, Hij vergeldt ons niet naar onze schuld. 11 Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich Zijn trouw over wie hem vrezen. 12 Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze ​zonden​ van ons verwijderd. 13 Zo liefdevol als een vader is voor zijn ​kinderen, zo liefdevol is de Heer voor wie Hem vrezen. 14 Want Hij weet waarvan wij gemaakt zijn, Hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd. 15 De mens – zijn dagen zijn als het gras, hij is als een bloem die bloeit op het veld 16 en verdwijnt zodra de wind hem verzengt; de plek waar hij stond, kent hem niet meer. 17 Maar de Heer is trouw aan wie Hem vrezen, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij doet recht aan de ​kinderen​ en kleinkinderen  18 van wie zich houdt aan Zijn ​verbond en naar Zijn geboden leeft. 19 De Heer – Zijn ​troon​ staat vast in de hemel, als ​koning​ heerst Hij over alles. 20 Prijs de Heer, u die zijn boden bent, sterke helden die doen wat Hij zegt, gehoorzaam aan het woord dat Hij spreekt. 21 Prijs de Heer, hemelse machten, dienaren die doen wat Hem behaagt. 22 Prijs de Heer, al Zijn schepselen, prijs Hem, overal in Zijn rijk. Prijs de Heer, mijn ziel.

 Ja, Prijs de Heer, mijn ziel. God is zo’n liefdevolle, genadige, goede Vader! Door dit te lezen wordt mijn hart verwarmd en intens geraakt door Zijn liefde en wil ik God groot maken, loven, prijzen en aanbidden. Vader ik hou van U!

Psalm 103 is één van de zo vele verzen/hoofdstukken uit de Bijbel die laat zien wie God is en wie Hij voor jou wil zijn. Hij is onze liefdevolle Vader en is vol goedheid over jou!  

Jou Hemelse Vader wil dit je weet en nooit vergeet!!!
(Naam) Je bent zo mooi en zo ontzettend geliefd, Mijn lieve kind.
(Naam) Wees maar niet bang, want Ik zelf zal voor jou zorgen.
(Naam) Ik houd zoveel van je dat Ik zelfs mijn leven gaf.
(Naam) Trek je maar niets aan van wat anderen van je zeggen,
want Ik heb je gemaakt en Ik maak geen fouten!!  

Ja, wij zijn geliefd door onze Hemelse Vader. Intens geliefd! Hij vergeeft al onze schulden en rekent ze ons niet aan. Hij kroont ons met liefde en trouw en wil ons overladen met schoonheid en geluk! De Heer is trouw aan wie Hem vrezen van eeuwigheid tot eeuwigheid. Wat een liefde en wat een beloftes! Onze Hemelse Vader is zo vol goedheid over jou!

Wees trouw aan jou Vader, gehoorzaam Zijn roepstem in jou leven. Al deze beloften, al deze liefde, alle trouw; ze zijn voor jou als je op jou Hemelse Vader blijft hopen en vertrouwen.

Vers 1&2
Prijs de Heer, mijn ziel, prijs, mijn ​hart, Zijn ​heilige ​Naam.
Prijs de Heer, mijn ziel, vergeet niet één van Zijn weldaden!

Overdenkingen

Er is kracht in de Naam van Jezus!

Mattheüs 9:20-22

20 Plotseling naderde hen van achteren een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed. Ze raakte de ​zoom​ van Zijn ​bovenkleed​ aan, 21 want ze dacht: Als ik alleen Zijn ​bovenkleed​ maar kan aanraken, zal ik al genezen worden. 22 Jezus​ draaide zich om, en bij het zien van de vrouw zei Hij: ‘Wees gerust, uw geloof heeft u gered.’ En vanaf dat moment was de vrouw genezen.

Wauw… Deze vrouw: zij wist en geloofde er is kracht in Jezus! Zij wist dat Hij de enige was die haar kon helpen. Zij wist dat Jezus de enige was in wie genezing is. Geloven wij net zoals deze vrouw dat Jezus alle macht en kracht heeft over hemel en aarde, echt werkelijk over alles?! Er is kracht in de Naam van Jezus en in Zijn dierbaar kostbaar bloed!

Herken je het dat je vaak in jezelf bidt? Herken je het dat je vaak de naam van Jezus aanroept in je binnenste en als er niemand bij is? Herken je het verschil als je hardop bidt? Herken je het verschil als je de Naam van Jezus hardop aanroept? Er is kracht in de Naam van Jezus!

Er gaat op moment een “hype” rond over de Naam van Jezus. Of je Zijn Naam wel of niet uit mag spreken. Of Jezus wel het juiste woord is om te gebruiken. Dit is een grote list van satan! Dit is één en al leugen! Weet u waarom?

ER IS KRACHT IN DE NAAM VAN JEZUS EN IN ZIJN DIERBAAR KOSTBAAR BLOED!

En de satan wil niet dat wij de Naam van Jezus aanroepen, belijden en dienen! Er is kracht in de Naam van Jezus, omdat Jezus leeft! Omdat Jezus de dood heeft overwonnen! Omdat Jezus alle macht heeft in hemel en op aarde! Omdat NIETS Hem kan evenaren! Omdat God de enige echte waarachtige God is! Daarom is er zoveel kracht in de Naam van Jezus en zoveel kracht in Zijn dierbaar en kostbaar bloed wat voor jou en mij goot op het kruis van Gogoltha! Laat je niet van de wijs brengen door al deze nonsens over dat je de Naam van Jezus niet of anders uit moet spreken! Elke taal heeft zijn eigen uitspraak, zoals bijvoorbeeld het Engels: Jesus.

Jezus heeft ons als Zijn kinderen de macht gegeven om Zijn Naam met autoriteit te mogen gebruiken. Let wel op! De Naam van Jezus is heilig! Jezus is heilig. Gebruik Zijn naam niet te onpas!

Maak er een bewuste gewoonte van dat voordat je opstaat en de dag begint je eerst de Naam van Jezus zegt. Gewoon “Jezus” met heel je hart, met heel je ziel en met heel je verstand Hem welkom heten deze dag! Je zult gaan ervaren dat hier kracht vanuit gaat. Doe dit door de dag heen. Roep Jezus de hele dag door aan. Over: jezelf, je werk, je school, je gezin, je problemen, je financiën, je toekomst, over beslissingen die je moet maken, over… alles. Je zult gaan ervaren: ER IS KRACHT IN DE NAAM VAN JEZUS EN IN ZIJN DIERBAAR KOSTBAAR BLOED! Je zet jezelf dan vrij in Jezus en zo kan Hij door je heen gaan werken. Zijn bloed beschermt en bevrijd ons.

Ken je het lied? Een ouwe gouwe zeggen we vaak 😉
Nouja oud 😉 Mensen dit lied is zo waar!

Wilt U van zonde en schuld zijn verlost?
DAAR IS KRACHT IN HET BLOED!
DAAR IS KRACHT IN HET BLOED!
Weet dat uw redding zoveel heeft gekost.
DAAR IS KRACHT IN HET BLOED VAN HET LAM!
Daar is kracht in het bloed van het Lam.
 

Daar is kracht, kracht,
wonderbare kracht
in het bloed van het Lam
Daar is kracht, kracht,
wonderbare kracht
in het dierbaar bloed van het Lam

Satan gaat rond als een briesende leeuw.
DAAR IS KRACHT IN HET BLOED!
DAAR IS KRACHT IN HET BLOED!
Wilt U verlost zijn en witter dan sneeuw?
DAAR IS KRACHT IN HET BLOED VAN HET LAM!

Kom dan tot Jezus, Hij stierf ook voor u!
DAAR IS KRACHT IN HET BLOED!
DAAR IS KRACHT IN HET BLOED!
Hoor naar zijn woord en geloof in Hem nu.
DAAR IS KRACHT IN HET BLOED VAN HET LAM!

 Amen!